Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Nimi: Suomen Taiteilijaseura – Konstnärsgillet i Finland
Y-tunnus: 0117013-2
Postiosoite: Iso Roobertinkatu 3–5 A 22, 00120 Helsinki
Sähköposti: matrikkeli@artists.fi
Puhelin: +358 40 8345 0170
Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Marketta Tuomainen, järjestökoordinaattori

Rekisterin nimi
Kuvataiteilijamatrikkeli

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta
Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen.
Suomen Taiteilijaseuran kuvataiteilijamatrikkeli toimii kuvataiteilijoiden ammatillisena markkinointikanavana.
Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen ja tutkimus- ja tilastointikäyttöön.
Tietoja voidaan käyttää myös Kuvataiteilijamatrikkelia koskevaan tiedottamiseen.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia, rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:
Etunimet, sukunimi, ammattinimike, syntymävuosi, syntymäpaikka, sukupuoli, sähköpostiosoite, kotisivun osoite, puhelin, osoite (koti/työ), postinumero (koti/työ) postitoimipaikka (koti/työ), maa ja ansioluettelo sekä taiteilijan käyttäjätunnus.
Kuvataiteilijamatrikkeli on luonteeltaan pysyvä. Taiteilijan tiedot poistetaan taiteilijan omasta pyynnöstä tai oikeudenomistajien pyynnöstä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Rekisteröity syöttää ja luovuttaa tiedot rekisteriin itse.

Henkilötietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä tietoja luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Suomen Kuvataiteilijat -verkkomatrikkelin pääkäyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Konsepto Oy:n hallinnoimalla salasanasuojatulla palvelimella.

Tietojen tarkastusoikeus ja rekisterissä olevan tiedon korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Suomen Taiteilijaseuran kuvataiteilijamatrikkeliin on tallennettu.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen Iso Roobertinkatu 3–5 A 22, 00120 Helsinki. Rekisterinpitäjä tarkistaa rekisteröidyn henkilöllisyyden kuvallisella henkilötodistuksella tarkastuspyynnön saapumisen jälkeen. Tarkastus tapahtuu rekisterinpitäjän toimitiloissa ennen tietojen luovuttamista. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, tai muun palvelun tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Rekisteröity voi päivittää omia perustietojaan olemalla yhteydessä Suomen Taiteilijaseuraan sähköpostilla, osoite: matrikkeli@artists.fi. Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarkastaa taustakysymyksien avulla.

Korjauspyynnön voi tehdä myös allekirjoitetulla asiakirjalla tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää korjaamisesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta, jos se on tarpeen ennen korjaamista tai poistamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”).
Tämän lisäksi rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Henkilötietojen käsittelyä koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).