“Nostalgia”
Loading…

Leena Kaplas: “Nostalgia”

1999, 15,5x18 cm. Etsaus, akvatinta