Sitting Under the Thorny Bush
Loading…

Vappu Aneri Kärkkäinen: Sitting Under the Thorny Bush

Avainsanat: ekspressionismi, ekspressiivisyys
140 x 110 cm