Virta
Loading…

Seppo Salmela: Virta

Virta, 2016, akvarelli, 25 x 21 cm