Asetelma
Loading…

Tuomo Laakso: Asetelma

81 x 61 cm, 2014