Asetelma
Loading…

Tuomo Laakso: Asetelma

44 x 37 cm