Asetelma
Loading…

Tuomo Laakso: Asetelma

30 x 18 cm, 2014