Asetelma
Loading…

Tuomo Laakso: Asetelma

37 x 30 cm