Asetelma
Loading…

Tuomo Laakso: Asetelma

34 x 34 cm