Asetelma
Loading…

Tuomo Laakso: Asetelma

34 x 25 cm, 2014