Asetelma
Loading…

Tuomo Laakso: Asetelma

25 x 27 cm