Asetelma
Loading…

Tuomo Laakso: Asetelma

70 x 61 cm, 2014