Asetelma
Loading…

Tuomo Laakso: Asetelma

40 x 35 cm, 2013