Asetelma
Loading…

Tuomo Laakso: Asetelma

35 x 50 cm